Vision. Mission. Strategy. Archcom...


Vision. Mission. Strategy. Archcom...

Vision. Mission. Strategy. Archcom...

 1. Kancelář Archcom s.r.o. (dále jako společnost) je společnost, která podniká poctivě a s ohledem na zájmy všech, na něž může mít činnost společnosti nějaký dopad.
 2. Služby které poskytujeme jsou v co možná nejvyšší kvalitě.
 3. Zásadou společnosti je péče o naše zákazníky, pracovníky, obchodní partnery a externí subjekty. Obecným pravidlem pro všechna jednání společnosti Archcom s.r.o. je zásada slušného chování.
 4. Služby společnosti poskytujeme poctivě, otevřeně a s respektem vůči lidským právům a zájmům našich klientů. Respektujeme oprávněné zájmy všech, s nimiž vstupujeme do různých vztahů.
 5. Společnost a její pracovníci musí dodržovat zákony a předpisy stanovené právním řádem České republiky.
 6. Svou činnost podřizujeme mezinárodně uznávaným zásadám správného řízení podniku. Celé veřejnosti poskytujeme včasné, pravdivé a spolehlivé informace o své činnosti.
 7. Šíříme zásady správných ekologických postupů omezujících dopady na životní prostředí a preferujeme dosahování tzv. trvale udržitelného rozvoje.
 8. Udržujeme se svými pracovníky otevřenou komunikaci prostřednictvím firemních informačních a konzultačních procesů.
 9. Všichni pracovníci se vyvarují osobních aktivit a finančních zájmů, jež by mohly být v konfliktu s jejich povinnostmi vůči společnosti. Žádný pracovník se nesmí zneužít svého postavení ani dosahovat na jakékoliv výhody pro sebe či pro jiné osoby.
 10. Nikdo z nás neposkytuje ani nepřijímá přímé ani nepřímé úplatky ani jiné nepoctivé výhody za účelem dosažení obchodního nebo finančního přínosu. Jakýkoli požadavek či nabídka úplatku musí být ihned odmítnuta a nahlášena managementu.
 11. Účetnictví a další záznamy musí přesně a transparentně popisovat povahu příslušných transakcí. Nesmí být vytvářeny tajné či nezapsané fondy, účty ani jiná aktiva.
 12. Neustále sledujeme dodržování těchto zásad. Vedení společnosti nebude kritizovat pracovníky za žádnou obchodní příležitost, kterou nebylo možné naplnit díky dodržovaní těchto pravidel obchodního chování, a ani nebude nijak postižen.

Společnost Archcom s.r.o. je již delší dobu členem několika profesních společenství, které jsou zárukou zcela profesionálního přístupu zaměstnanců společnosti a zároveň provotřídního výsledku.

 • Od roku 2003 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Registrace č.24178 www.ckait.cz
 • Od roku 2007 člen asociace CACE/FIDIC jako konzultačně inženýrská společnost www.cace.cz
 • Od roku 2008 člen asociace pro projektové řízení PMI (US). Registrace č.938234 www.pmi.org
 • Od roku 2009 je jednatel společnosti řádným členem RICS (UK). Registrace č.1251580 www.rics.org

Pro každý projekt je zřízen projektový tým v souladu s principy projektového řízení, jehož procesy se snaží společnost Archcom aplikovat do všech činností. Znamená to, že každý projekt má jednoho vedoucího projektového týmu (Project Manager) a příslušný interní či externí tým složený ze subjektů zapojených do projektu.